Podporili nás:

Naše poslanie

Vytvoriť miesto v prírode, kde sa môžeme spoločne stretávať. Spolu s deťmi sa učiť, ako s rešpektom a úctou užívať všetky výhody prírody. A postupne sa priblížiť k poznaniu, obklopený prírodou, v spojení s bohom a naplnený vnútorným pokojom. Plne prijatý jeden druhým.
Našou víziou je vytvoriť miesto v prírode, kde budeme všetci či už neurotypickí, či už neurodiverzní, bez odsudzovania a posudzovania, môcť spoločne a zmysluplne tráviť zo začiatku najmä svoj voľný čas. Plánujeme vytvoriť komunitu, kde budú právoplatnými účastníkmi aj špeciálne deti, ktoré vedia prispieť svojou troškou ku spoločnému osohu, a ako všetci aj oni potrebujú cítiť, že sú tu potrební a užitoční. Postupne by sme potom chceli prejsť z voľného času na čoraz viac spoločného času aj počas bežných dní, a ak sa to všetko podarí, vznikla by komunita so spoločným bývaním a hospodárením. Toto všetko je však nesmierne finančne náročné, preto aj vytvárame tento web, aby sme oslovili širší okruh ľudí, aby sa nám podarilo nazbierať dostatok financií v prvom kole na zakúpenie plochy, na ktorej by sme mohli začať túto komunitu vytvárať.
Naším poslaním je združiť rodiny s deťmi nielen s PAS (poruchou autistického spektra) a inými pervazívnymi vývinovými poruchami do fungujúcej komunity, kde vznikne prostredie pre vzájomné učenie sa špeciálnych a neurotypických detí, ako aj priestor pre vzájomné vzdelávanie rodičov. Perspektívne zabezpečenie životného pracovného uplatnenia aj pre naše špeciálne deti.
Už dnes funguje naša rodina spolu s dobrovoľníkmi programu son-rise ako minikomunita, ktorá má jedného neurodiverzného člena - dieťa s PAS. Takýmto spôsobom dokážeme fungovať a popri plnení všetkých nevyhnutností vychovávať okrem dvoch neurotypických aj jedno špeciálne dieťa. Ono sa naučí od každého niečo iné, my sa dokážeme vystriedať, teda mať čas aj pre seba. Tento spôsob existencie sa nám páči to natoľko, že by sme chceli komunitný spôsob starostlivosti o seba a naše deti udržať aj v našich pokročilejších rokoch, čím automaticky bude nutné rozšíriť ho o ďalšie ľudské bytosti. Ak zdieľate podobný názor, budeme radi, ak sa k  nám pridáte.
prev next

Práve naše špeciálne dieťa nám pomohlo si uvedomiť, že život nemá byť každodenná naháňačka za materiálnymi statkami, že sú jednoducho dôležitejšie veci. Inšpirácie  nachádzame v prírode a v permakultúrnom spôsobe hospodárenia, aj u našich predkov, oprašujeme mnohé zabudnuté, ale rokmi preverené skúsenosti. V oblasti hospodárenia domácnosti sa snažíme o čo najväčšiu sebestačnosť.

Všetko to do seba zapadá

Aspoň my to tak cítime. Každý máme svoju cestu. Všetko sa deje z nejakého dôvodu a všetko je tak ako má byť. Veríme tomu, že každý človek, ktorého na našej ceste stretneme, má pre nás nejaký odkaz, niečo, čo si máme navzájom odovzdať. 


Príroda nám dáva okrem inšpirácií pre sebestačnosť, aj neobmedzené možnosti oddychu ako zdroj energie. Pravidelne chodievame vyvetrať naše hlavy do lesa, naše deti si vždy nájdu svoju hru či už na lúke, v lese, pri rieke, v potoku, či je leto alebo zima. 


prev next

Vlastimil Bešina, čestná funkcia prezident: 0908 798 145
Ing. Katarína Bešinová, čestná funkcia: finančný riaditeľ, 0905 248 799
JUDr. Matúš Košara, čestná funkcia:  člen dozornej rady
Mgr. Lenka Kňazovická, PhD., čestná funkcia:  člen dozornej rady
AURO AUtizmus a ROdina o.z
., Drietoma 272, 913 03, IČO: 51086735                         auroautizmusarodinaoz.besina@gmail.com                                                         www.auroautizmusarodinaoz.sk